Unsere

Vitalpilzsorten

Vitalpilze Icon

Bio Agaricus
Bio Auricularia
Bio Chaga

Bio Coprinus
Cordyceps sinensis
Bio Cordyceps militaris

Bio Coriolus
Bio Hericium
Bio Maitake

Bio Pleurotus
Bio Polyporus
Bio Reishi / Ling Zhi

Bio Shiitake
Bio Zunderschwamm